Pravidla

Tato stránka popisuje pravidla jednotlivých učeben.Obecně je nutné dodržovat aktuální Nařízení děkana a pak další pravidla uvedená níže. V případě jejich porušení se uživatel vystavuje riziku postihu.

Pravidla práce v učebnách K4 a K11

V učebnách K4 a K11 je zejména zakázáno zasahovat do připojení počítačů a to do napájení i do připojení k datové síti. Stává se, že studenti odpojí napájení počítače, ale po skončení práce s notebookem již počítač nezapojí. Další uživatel pak musí řešit problém s nefunkčním počítačem.

Vlastní notebooky lze používat, ale bez připojení napájení a výhradě s připojením k datové síti Eduroam. Pokusy o připojení přes drátovou datovou síť jsou porušením nařízení děkana.

V učebnách je zakázáno jíst a pít z jiných, než uzavíratelných lahví. Také je zakázáno po sobě zanechávat v laboratoři odpadky jinde, než v odpadkovém koši k tomu určeném.

Pravidla práce v laboratoři K10

Laboratoř je určena především pro studijní účely. Jiné využívání (například čtení pošty, brouzdání po internetu nebo hry) má nižší prioritu a pokud dojde k naplnění kapacity laboratoře, je uživatel věnující se činnosti nesouvisející se studiem povinen uvolnit místo u počítače někomu, kdo se studijním povinnostem věnovat bude.

Uživatelům je zakázáno rušit vyučující při výuce. Visí-li na některých zašupovacích dveřích (učebny K10A nebo K10B) cedule, která informuje o probíhající výuce, je zakázáno jakkoliv do výuky zasahovat a hlasitě se v laboratoři projevovat. Podobně je vhodné nerušit ostatní uživatele při práci. Telefon si prosím ztlumte nebo přepněte na vibrační vyvánění. Stejně tak pokud si chcete nahlas povídat, dělejte tak venku na chodbě, aby ostatní mohli v klidu pracovat.

Server LabK10 (Ygramul), který zajišťuje některé pro učebnu, je pro všechny. Server tedy prosím při připojení pomocí SSH zbytečně nezatěžujte. Pokud potřebujete provádět složité výpočty, stahovat objemné věci nebo něco podobného, využívejte služeb ostatních neustále běžících linuxových strojů (Engywook, Auryn, Lomikel) nebo Karlínského clusteru. Uživatel je povinen znát obsahy vývěsek v laboratoři a www stránek. Je povinen se jimi řídit. Neznalost neomlouvá.

Uživatel je povinen se hlásit pomocí síťového jména a hesla, pouze ve výjimečných případech může služba povolit lokální přihlašování. Porušení tohoto nařízení může mít za následek zablokování účtu.

Uživatelům je zakázáno v laboratoři jíst. Dále je nutné používat výhradně nápoje v uzavíratelných lahvích, nápoje v kelímcích jsou zakázány. V případě porušení tohoto pravidla můžete být z laboratoře službou vykázáni.

Uživatelé mají zakázáno měnit obsah systémových a softwarových disků (C:\), kromě adresáře C:\Temp a svého adresáře s uživatelským profilem. Pro uložení dat je určen síťový disk H:\.

Uživatelům je zakázáno připojovat vlastní hardware do počítačové sítě laboratoře. Výjimkou jsou USB zařízení pro ukládání dat. Notebooky je možné používat, ale lze je připojit výhradně přes síť Eduroam. Výjimku pro vyučující lze domluvit se správcem laboratoře.

Správa laboratoře negarantuje zachování uživatelských dat a nenese odpovědnost za jakékoli komplikace způsobené jejich ztrátou. Data jsou sice zálohována, ale je velmi doporučeno si data občas přenést (zazálohovat) jinam.

Během pobytu v laboratoři je uživatel povinen chovat se tak, aby nedošlo k poškození instalované výpočetní techniky ani jiného zařízení laboratoře. Veškeré zjištěné závady je uživatel povinen neprodleně oznámit službě.

Uživatel je povinen respektovat pokyny správce laboratoře a služeb.

Uživatel si je vědom toho, že případné nedodržení těchto pravidel stejně jako nerespektování pokynů správce laboratoře nebo služeb může vést k zamezení jeho přístupu do laboratoře a na server, popřípadě i přístupu do ostatních laboratoří a na ostatní servery fakulty. V extrémních situacích pak může dojít i ke kárnému řízení či jeho vyloučení ze školy.

V dobře odůvodněných případech může správce laboratoře udělit výjimku z těchto pravidel.